Vrijeschool Onderwijs

Het Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Almere verzorgt onderwijs voor mavo, havo en vwo. Het begeleiden van kinderen naar jongvolwassenen zien wij als een bijzondere en verantwoordelijke taak. Naast het halen van het diploma vinden we het belangrijk onze kinderen méér mee te geven en staat persoonlijke ontwikkeling centraal. Het vrijeschoolonderwijs streeft naar gelijke ontwikkeling van hoofd, hart en handen.

Wij leggen een basis voor een brede vorming en een harmonische ontwikkeling waar leerlingen hun verdere leven op kunnen voortbouwen. Op onze school is het antroposofisch mensbeeld een belangrijke inspiratiebron. Dit zie je terug in het onderwijs. We zien de lesstof vooral als middel voor de persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen. Thema’s en onderwerpen sluiten aan bij de natuurlijke ontwikkelingsfasen van leerlingen. In elke fase worden nieuwe belangstellingsgebieden en ontwikkelingsmogelijkheden aangesproken. Ieder leerjaar heeft een thema dat past bij de ontwikkelingsfase van het kind. Dit loopt als een rode draad door de leerstof waardoor de verschillende vakken onderlinge samenhang krijgen.

Ons onderwijs doet naast een beroep op het denken, ook een beroep op het gevoel, de wil en het praktisch handelen bij de leerlingen. In het leerplan zijn intellectuele, sociale, kunstzinnige en praktische vorming op evenwichtige wijze met elkaar verbonden.

In de ochtenduren zijn de lessen thematisch ingericht. We noemen dat periodeonderwijs. Dat zijn geen kant en klare lessen; de leerlingen stellen hun eigen lesboeken samen. Hiermee wordt het denken gestimuleerd en worden ook het gevoelsleven en de wil aangesproken. Het vergt van leerlingen concentratie, wilskracht en creativiteit om zich in te leven in de materie.

Het sociale element in het onderwijs vinden wij belangrijk. Wij zien de klassen als sociale oefenplaatsen, waarin leerlingen gemeenschapszin en verantwoordelijkheidsgevoel kunnen ervaren en oefenen. Bij de leerlingen wekken wij interesse voor de verscheidenheid aan culturen en culturele achtergronden. En leren wij ze respectvol om te gaan met elkaar en met de medemens.

We leren kinderen ook respectvol met zichzelf om te gaan en al het mogelijke uit zichzelf te halen uit te groeien tot autonome, liefdevolle en verantwoordelijke mensen. Het Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Almere is een plek waar je kunt worden wie je in wezen bent. Kortom, met het Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Almere komt er toekomstgericht onderwijs en meer keuze in Almere. Fijn als je ons initiatief wilt steunen!

“De leerstof is geen doel maar een middel; de leerstof is er niet om een vat te vullen, maar om een vuur te ontsteken.”

Marcel Seelen

Vrijeschool onderwijs staat voor onderwijs gebaseerd op het mensbeeld uit de antroposofie. Daarbinnen heeft iedere Vrijeschool in Nederland een grote mate van vrijheid en legt zijn eigen accenten, maar er zijn belangrijke gemeenschappelijke speerpunten.

Samen met ouders

Vrijeschool onderwijs staat voor onderwijs dat samen met ouders kinderen leert zelf betekenis en richting aan hun leven te geven, zodat ze uitgroeien tot sterke persoonlijkheden, die hun plek kunnen vinden in de toekomstige maatschappij. Het uitgangspunt van Vrijeschool onderwijs is: onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen. Onderwijs staat ook in dienst van de persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in relatie tot de sociale gemeenschap.

Talenten ontdekken en ontwikkelen

Ieder kind heeft van zichzelf bepaalde talenten. De Vrijeschool wil dat het kind deze kan ontdekken en ontwikkelen. Dat vraagt om onderwijs dat verbreedt en de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid aanmoedigt in cognitiviteit, inventiviteit, originaliteit en creativiteit. Een aanpak gebaseerd op het mensbeeld uit de antroposofie, een visie op de mens, bestaande uit lichaam, ziel en geest.

Uitdagen en inspireren

Vrijeschool onderwijs vraagt om situaties waarin leraren en leerlingen het beste dat ze in huis hebben laten zien, zich door elkaar laten uitdagen en elkaar inspireren. Zodat kinderen uitgroeien tot mensen die zelf betekenis en richting aan hun leven geven. Die hun eigen plek weten te vinden in de huidige, snel veranderende samenleving.

De grootste misvatting over de Vrijeschool

Het woord ‘vrije’ is voor sommigen misleidend en doet weleens vermoeden dat de kinderen in hun leerproces volledig ‘vrij’ gelaten worden. Dat is echter niet correct. De term ‘vrije’ school is ontstaan in de tijd dat de vrijeschool vrij van staatsbemoeienis was en is dus eigenlijk achterhaald.

Inmiddels moeten ook alle Vrijescholen (basis- en voortgezet onderwijs) zich ten opzichte van de staat verantwoorden (d.m.v. o.a. leerling volgsystemen). In het buitenland worden Vrijescholen dan ook ‘Waldorf school’ (vernoemd naar de oprichter van de eerste Vrijeschool) of ‘Steiner school’ (vernoemd naar Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie) genoemd.

Vrijeschool onderwijs

  • Vrijescholen bereiden kinderen voor op de maatschappij van de toekomst.
  • Vrijescholen zoeken de uitdaging in de realiteit zoals die is.
  • Vrijescholen bieden onderwijs in leeftijdsfasen.
  • Op Vrijescholen volgen we de seizoenen en het ritme van de natuur.
  • Euritmie als vak dat alle vakken ondersteunt.
  • Bij Vrijescholen is ieder leren een creatief proces.
  • Periode onderwijs biedt de mogelijkheid lesstof te verdiepen.
  • Vrijeschool leerkrachten zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie.
  • Vrijescholen ontwikkelen de natuurlijke ontvankelijkheid van het kind.
  • Vrijescholen creëren een vertrouwensbasis.